PrideIsMinez

Past Games

เจ้าอาวาสจะต้องซ่อมแซมและปกป้องวัดจากเหล่าผีร้ายที่ต้องการมาทำลายวัดเสร็จให้ทันก่อนจะรุ่งสาง How to play : Just protect belltower by press spacebar. that's it.