Breadcrumb

  1. Home

GGJ นโยบายการให้ทุกกลุ่มคนมีส่วนร่วม และ จรรยาบรรณ

นโยบายการให้ทุกกลุ่มคนมีส่วนร่วม

Global Game Jam® (GGJ) มุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนผ่าน ทางการร่วมมือ การสร้างนวัตกรรม และการทดลอง    GGJ ไม่ยอมให้มีการการกีดดันใดๆก็ตาม ไม่ว่า การกีดกันทางเพศ การเหยียดสีผิว การเลือกปฏิบัติ หรือการกีดกันอื่นๆ ใน GGJ  และเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและ / หรือลบเนื้อหาตามหลักการของเรา   แม้ชุมชนของเราจะก้าวข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ แต่อาจไม่สามารถต้านทานต่อ ปัญหาของรัฐบาลและภูมิศาสตร์การเมืองโลก   ความเป็นพลเมือง สัญชาติ และชาติกำเนิดของประเทศใดๆไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าร่วม Global Game Jam  เราเป็นแกนนำและกระตือรือร้นเกี่ยวกับค่านิยมเหล่านี้ เราสนับสนุนให้ทุกสถานที่ของเรา มีสภาพแวดล้อมที่เปิดช่องให้ทุกกลุ่มคนเข้าร่วม และมีความเป็นมิตร   เราสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่เสรี และเปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์ และไม่มีการเซ็นเซอร์ และเราหวังว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะใช้เสรีภาพในการสร้างสรรค์ของตน  เรามีความภาคภูมิใจในตัวแจมเมอร์และผู้จัดงานของเรา แต่อย่างไรก็ตาม Global Game Jam Inc. จะไม่รับผิดชอบต่อมุมมองและความคิดเห็นเฉพาะของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วม
 

จรรยาบรรณ


วัตถุประสงค์

Global Game Jam® (GGJ) มุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนผ่าน ทางการร่วมมือ การสร้างนวัตกรรม และการทดลอง    ซึ่งเว็บไซต์ของเราแสดงออกถึงจิตวิญญาณนั้น ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ รสนิยมทางเพศ ความสามารถ รูปร่างหน้าตา เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความเป็นพลเมืองของประเทศใด และ สถานะทางเศรษฐกิจรวมถึงความศรัทธา (หรือการขาดศรัทธา)


จรรยาบรรณนี้ชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในชุมชนของเรา  รวมถึงผลที่จะเกิดจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นทียอมรับ  เราขอเชิญชวนทุกคน ที่เข้าร่วม GGJ ช่วยเรารักษาแนวทางเหล่านี้ และสร้างประสบการณ์เชิงบวก ที่ปลอดภัย สำหรับทุกคน
 

พฤ‏ติกรรมที่เหมาะสม

เราขอให้ผู้เข้าร่วม GGJ ใช้วิจารณญาณ และใช้คำพูดและการกระทำ ที่แสดงถึงการให้เกียรติต่อผู้อื่น พยายามร่วมมือกันและเลี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้ง และละเว้นจากการดูหมิ่น หรือแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่เลือกปฏิบัติหรือคุกคาม นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าเกมและเนื้อหาที่สร้างขึ้นระหว่างกิจกรรม GGJ จะแสดงถึงวิจารณญาณ และการให้เกียรติเช่นเดียวกันนี้
 

หมั่นสังเกตุและใส่ใจสิ่งรอบข้างและเพื่อนร่วมงานของคุณ   ขอให้คุณแจ้งเตือนผู้นำชุมชน และผู้จัดไซต์ทันทีหากคุณ สังเกตเห็นสถานการณ์ที่เป็นอันตราย  หรือสังเกตเห็นบุคคลที่ตกอยู่ในความทุกข์  หรือการละเมิดจรรยาบรรณนี้ แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอาจดูเล็กน้อยก็ตาม
 

พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใช้คำพูด หรือการกระทำซึ่งแสดงถึง การคุกคาม การล่วงละเมิด ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ หรือ เหยียดหยาม  ไม่ว่าจะในสถานที่ตั้งไซต์ของเรา ในชุมชนออนไลน์ หรือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และรวมถึงในการสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่ดำเนินการในบริบทของชุมชนของเรา   สถานที่จัดกิจกรรมอาจเป็นสถานที่สาธารณะ ที่ใช้ร่วมกับกลุ่มคนอื่นๆของสังคม  กรุณาให้เกียรติผู้ใช้สถานที่เหล่านั้น และปฏิบัติตามกฎของสถานที่ รวมทั้งจรรยาบรรณของ GGJ นี้ด้วย


การล่วงละเมิดรวมถึง ความคิดเห็นทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ที่เป็นอันตราย หรือสร้างอคติที่เกี่ยวข้องกับ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุความสามารถ รูปร่างหน้าตา เชื้อชาติ ชาติกำเนิด ความเป็นพลเมืองของประเทศใดๆ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือศาสนา  นอกจากนั้น การข่มขู่โดยเจตนา การสะกดรอยตามหรือเดินตาม การแอบถ่ายภาพหรือวิดิโอ  การก่อกวนการเจรจาหรือเหตุการณ์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง การสัมผัสทางกายภาพที่ไม่เหมาะสม และ การแสดงความสนใจทางเพศโดยที่ไม่พึงประสงค์ ถือเป็นการล่วงละเมินเช่นกัน
 

ผลจากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

บุคคลที่ถูกร้องขอให้หยุดพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ จะต้องปฏิบัติตามทันที


หากสมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมที่ยอมรับไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้จัดงาน GGJ ในพื้นที่นั้น อาจดำเนินการเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับนั้น รวมถึงการห้ามบุคคลผู้นั้นเข้าร่วมกิจกรรมแบบชั่วคราว หรือ ไล่ออกอย่างถาวรจากชุมชน GGJ โดยไม่ต้องมีการเตือนล่วงหน้า (และไม่มีการคืนเงิน ในกรณีที่มีการจ่ายเงิน)
 

‏ถ้าคุณพบเห็น หรือ ได้รับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

ถ้าคุณเป็นผู้ถูกแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับใส่ หรือ พบเห็นผู้ใดแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ หรือมีข้อกังวลอื่นใดโปรดรายงานเรื่องดังกล่าง ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

  • แจ้งกับผู้จัดหรืออาสาสมัครในสถานที่
  • หากสถานที่จัดงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แจ้งข้อกังวลของคุณไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่
  • กรอก แบบฟอร์มออนไลน์ นี้ (เป็นวิธีที่รวดเร็วในการติดต่อเรา โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรม) ซึ่งการกรอกฟอร์มสามารถทำได้โดยไม่ระบุชื่อ
  • ส่งอีเมล์ถึง คณะกรรมการบริหาร
     

การร้องเรียนข้อข้องใจ

หากคุณรู้สึกว่าคุณถูกกล่าวหาโดยเท็จ หรือไม่เป็นธรรม ว่าละเมิดจรรยาบรรณนี้คุณ ควรแจ้งผู้จัดงาน GGJ ในพื้นที่หรือภูมิภาคของคุณ พร้อมคำอธิบายข้อข้องใจของคุณ อย่างกระชับ
 

ขอบเขต

เราหวังว่าผู้เข้าร่วมชุมชนทุกคน (ผู้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะจ่ายเงินหรือไม่ก็ตาม  ผู้สนับสนุนการจัดงาน และแขกคนอื่น ๆ ) จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ในทุกสถานที่จัดงาน GGJ ทั้งทางออนไลน์ และแบบมาด้วยตนเอง รวมทั้งในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ไม่ว่าจะแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม
 

‏LICENSE AND ATTRIBUTION

จรรยาบรรณนี้เผยแพร่ภายใต้ License ของ  Creative Commons Attribution-ShareAlike. สามารถดูต้นฉบับได้ที่ http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/.