Breadcrumb

  1. Home

GGJ Politika inkluzívnosti a Kódex správania

Politika inkluzívnosti

Program Global Game Jam® (GGJ) sa zameriava na zbližovanie komunít prostredníctvom spolupráce, inovácií a experimentov. V súvislosti s GGJ nebude tolerovaný žiadny sexizmus, rasizmus a ani diskriminácia. Vyhradzujeme si právo odmietnuť a odstrániť obsah na základe našich zásad. Naše spoločenstvá prekračujú medzinárodné hranice, ale nie sú imúnne voči vládnym a geopolitickým výzvam. Občianstvo, národnosť a národný pôvod nie sú prekážkami účasti v Global Game Jam. O týchto hodnotách hovoríme hlasne a aktívne. Podporujeme inkluzívne a príjemné prostredie na všetkých našich miestach. Podporujeme slobodnú a otvorenú aktivitu, kde kreativita by nemala mať cenzúru, a dúfame, že všetci účastníci využijú svoju tvorivú slobodu. Sme hrdí na svojich Jammerov a organizátorov, ale spoločnosť Global Game Jam Inc. nenesie zodpovednosť za konkrétne názory.
 

Kódex správania

Program Global Game Jam® (GGJ) sa zameriava na zbližovanie komunít prostredníctvom spolupráce, inovácií a experimentov. Preto sa zaväzujeme poskytovať priateľské, bezpečné a ústretové prostredie pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, schopnosti, vzhľad, etnickú príslušnosť, národný pôvod, občianstvo, sociálno-ekonomický status a vieru. 


Tento Kódex správania načŕta pokyny pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú našej komunity, ako aj dôsledky neprijateľné správanie. Pozývame všetkých, ktorí sa zúčastňujú na GGJ, aby nám pomohli udržiavať tieto pokyny a vytvárať bezpečné a pozitívne skúsenosti pre každého.
 

‏VHODNÉ SPRÁVANIE

Prajeme účastníkom GGJ, aby vo svojom prejave a konaní prejavovali ohľaduplnosť a rešpekt, pokúsili sa o spoluprácu pred konfliktmi a zdržali sa ponižovania, diskriminačné alebo obťažujúce správanie a reči. Očakávame tiež, že rovnaké úvahy a rešpekt sa budú vzťahovať na hry a obsah vytvorený počas udalostí GGJ. 


Majte na pamäti svoje okolie a svojich kolegov účastníkov. Ak spozorujete nebezpečnú situáciu, niekoho v tiesni alebo porušenie pravidiel, okamžite varujte vedúcich komunity a organizátorov stránok tohto Kódexu správania, aj keď sa situácia zdá byť bezvýznamná.
 

NEVHODNÉ SPRÁVANIE

Medzi neprijateľné správanie patrí: zastrašujúca, obťažujúca, urážlivá, diskriminačná, hanlivá alebo ponižujúca reč alebo konanie ktoréhokoľvek účastníka v našich lokalitách alebo v online komunite, na všetkých súvisiacich udalostiach. Miesto konania spoločenstiev môže byť zdieľané s verejnosťou, rešpektujte všetkých patrónov týchto miest a dodržiavajte pravidlá miesta konania, ako aj tento Kódex správania GGJ. 


Medzi obťažovanie patria: škodlivé alebo predsudkové slovné alebo písomné komentáre týkajúce sa pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, schopností, vzhľadu, etnickej príslušnosti, národného pôvodu, občianstva, sociálno-ekonomického statusu alebo náboženstva; úmyselné zastrašovanie, prenasledovanie alebo nasledovanie; obťažujúce fotografovanie alebo nahrávanie; trvalé prerušovanie rozhovorov alebo iných udalostí; neprimeraný fyzický kontakt; a nevítaná sexuálna pozornosť.
 

NÁSLEDKY NEPRIJATEĽNÉHO SPRÁVANIA

Od každého, kto je požiadaný, aby zastavil svoje neprijateľné správanie, sa očakáva, že okamžite tak vyhovie. Ak sa člen komunity zapojí do neprijateľného správania, môžu miestni organizátori GGJ podniknúť kroky na zastavenie neprijateľného správania až do dočasného zákazu alebo trvalého vylúčenia z komunity GGJ bez varovania (a bez náhrady) v prípade platenej akcie).
 

AK STE SVEDKOM ALEBO PODLIEHATE NEPRIJATEĽNÉMU SPRÁVANIU

Ak ste predmetom neprijateľného správania alebo ste svedkom neprijateľného správania, alebo máte akékoľvek ďalšie obavy, môžete to nahlásiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Rozhovor s miestnym organizátorom alebo dobrovoľníkom
  • Ak je udalosť prítomná, vyjadrite svoje obavy personálu bezpečnostnej služby na danom mieste
  • Vyplnením tohto online formulára (rýchly spôsob, ako sa k nám dostať, najmä počas udalosti). Možno ho vyplniť aj anonymne
  • Zaslanie e-mailu vedúcej komisie
     

RIEŠENIE SŤAŽNOSTI

Ak máte pocit, že ste boli falošne alebo nespravodlivo obvinení z porušenia tohto Kódexu správania, mali by ste informovať miestneho alebo regionálneho organizátora GGJ so stručným popisom vašej sťažnosti.
 

ROZSAH

Prajeme všetkým účastníkom komunity (prispievateľom, plateným alebo iným spôsobom; sponzorom; a ďalším hosťom), aby dodržiavali pravidlá  kodexu správania na všetkých miestach GGJ - online aj osobne – taktiež aj vo všetkej individuálnej alebo skupinovej komunikácii týkajúcej sa komunitného podnikania. 
 

LICENCIA A UVEDENIE ZDROJA

Tento Kódex správania sa distribuuje na základe licencie Creative Commons Attribution-ShareAlike. Originál je k dispozícii na stránke http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/.